My diary --- kasiuniaaa9222 portal


Śląskie: Utworzyć Jurajski Park Narodowy
Dwie unikatowe rośliny endemiczne: przytulia krakowska i warzucha polska oraz dwa gatunki równie rzadkich chrząszczy jaskiniowych mają m.in. znaleźć się pod ochroną Jurajskiego Parku Narodowego, którego utworzenia w północnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej chcą przyrodnicy. Byłby to 24. taki obszar chroniony w Polsce, o najmniejszej - oprócz parków: Ojcowskiego, Babiogórskiego i Pienińskiego - powierzchni. O wadach i zaletach powstałej kilkanaście lat temu koncepcji utworzenia Jurajskiego Parku Narodowego dyskutowano w śląskim urzędzie wojewódzkim. (ks, PAP)


źródłoPowstanie Jurajski Park Narodowy ?

Dwie unikatowe rośliny endemiczne: przytulia krakowska i warzucha polska oraz dwa gatunki równie rzadkich chrząszczy jaskiniowych mają m.in. znaleźć się pod ochroną Jurajskiego Parku Narodowego (JPN), którego utworzenia w północnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej chcą przyrodnicy.

Byłby to 24. taki obszar chroniony w Polsce, o najmniejszej - oprócz parków: Ojcowskiego, Babiogórskiego i Pienińskiego - powierzchni. O wadach i zaletach powstałej kilkanaście lat temu koncepcji utworzenia Jurajskiego Parku Narodowego dyskutowano we wtorek w śląskim urzędzie wojewódzkim.

Najwyższej rangi formę ochrony, jaką jest park narodowy, zamierzamy stworzyć na dwóch wyspach o łącznej powierzchni 4,6 tys. ha w północnej części obecnego parku krajobrazowego "Orlich Gniazd", należących już do obszaru ostoi "Natura 2000" - powiedział prof. Janusz Hereźniak z Uniwersytetu Łódzkiego.

Projektowany park narodowy obejmowałby dwa obszary: część złotopotocką o powierzchni 3,5 tys. ha - obejmującą m.in. zabytkowy dworek Krasińskich w Złotym Potoku i rezerwat "Parkowe" oraz część olsztyńską o powierzchni blisko 1,1 tys. ha - na której znajdują się m.in. ruiny zamku w Olsztynie koło Częstochowy i rezerwat "Sokole Góry".

Na terenie planowanego parku znalazłoby się pięć istniejących ścisłych rezerwatów przyrody, a także cztery obszary kolejnych projektowanych rezerwatów. Krajobraz urozmaicają m.in. liczne wapienne skałki - tzw. ostańce - oraz dolinki i czynne źródła krasowe.
Kolejne analizy ws. Jurajskiego Parku Narodowego

Do grudnia mają być gotowe kolejne analizy, od których w dużej mierze zależy, czy w północnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej powstanie Jurajski Park Narodowy (JPN).
Chodzi o ustalenie, czy dziś przyroda na tym terenie jest wystarczająco chroniona oraz na ile ewentualne stworzenie parku narodowego utrudni życie mieszkańcom.

JPN byłby 24. obszarem chronionym w Polsce, o najmniejszej - oprócz parków: Ojcowskiego, Babiogórskiego i Pienińskiego - powierzchni. Idea jego powołania powstała kilkanaście lat temu, jednak dopiero teraz dochodzi do jej realizacji. Opowiadają się za tym przyrodnicy, sprzeciw zgłaszają niektóre samorządy oraz grupa mieszkańców. W Katowicach projekt omawiał zespół studyjny, powołany wiosną tego roku przez wojewodę śląskiego. Tworzą go przedstawiciele samorządów, Lasów Państwowych, przyrodnicy i urzędnicy administracji państwowej. Mają ocenić, na ile stworzenie parku poprawiłby ochronę walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych tego terenu.

Z przedstawionej w poniedziałek analizy wynika, że sześć obiektów przyrodniczych nie jest dziś objętych żadną formą ochrony (m.in. Jaskinia Wierna, Jaskinia na Dupce, Kamieniołom Warszawski w Siedlcu, Góra Zamkowa). Są tam jednak aż cztery rezerwaty przyrody - Sokole Góry, Ostrężnik, Parkowe (niebawem ten rezerwat powiększy się o kolejne 85 ha) i Bukowa Kępa; poza granicami planowego parku, ale w jego otulinie, znalazłby się rezerwat Kaliszak. Istnieją też stanowiska dokumentacyjne przyrody, ostoje i użytki ekologiczne.

Analizy potwierdziły niezwykłe walory przyrodnicze terenu ewentualnego parku - występuje tam ok. 800 gatunków flory, w tym 50 niezwykle cennych, np. endemitów. Żyją tu: tzw. priorytetowe gatunki fauny: trzy gatunki nietoperzy, a także rzadkie gatunki ślimaka i owadów; występuje 28 gatunków szczególnie rzadkich, objętych ścisłą ochroną kręgowców i 29 gatunków bezkręgowców. Jest 17 siedlisk przyrodniczych, m.in. muraw naskalnych, nizinnych torfowisk, źródlisk wapiennych, kwaśnych buczyn.

Zdaniem przyrodników, proponowany Jurajski Park Narodowy wyróżniałby się wśród 23 istniejących w Polsce parków endemizmem (występowanie niektórych roślin lub zwierząt tylko na pewnym określonym terenie) wyżynnym i wyjątkową mozaikowością fauny i flory. Sceptycy przekonują, że także w obecnych formach prawnych skarby Jury są dobrze chronione.

Postanowiono, że dwie najważniejsze kwestie przeanalizują zespoły robocze. Pierwsza grupa, pracująca pod kierunkiem wojewódzkiego konserwatora przyrody, oceni, czy dotychczasowy sposób ochrony jest wystarczający. Druga, której przewodniczyć będzie wójt gminy Janów, Adam Markowski, zajmie się analizą uwarunkowań społecznych, występujących na terenie planowanego parku narodowego.

Park objąłby dwa obszary: część złotopotocką o powierzchni 3,5 tys. ha, obejmującą m.in. zabytkowy dworek Krasińskich w Złotym Potoku i rezerwat "Parkowe" oraz część olsztyńską o powierzchni blisko 1,1 tys. ha, gdzie znajdują się m.in. ruiny zamku w Olsztynie k. Częstochowy i rezerwat "Sokole Góry". W parku znalazłyby się też istniejące i projektowane ścisłe rezerwaty przyrody. Krajobraz urozmaicają m.in. liczne wapienne skałki - tzw. ostańce - oraz dolinki i czynne źródła krasowe.

Projekt powołania JPN stworzył w połowie lat 90. zespół specjalistów pod kierunkiem prof. Romualda Olaczka z Uniwersytetu Łódzkiego. Dzięki powołaniu parku szczególną ochroną zostałyby objęte m.in. dwie unikatowe rośliny endemiczne: przytulia krakowska i warzucha polska oraz dwa gatunki równie rzadkich chrząszczy jaskiniowych.

Przyrodnicy argumentują, że władze obecnego parku krajobrazowego, samorządów lokalnych i Lasów Państwowych nie są dziś w stanie zabezpieczyć unikatowej przyrody przed nadmierną eksploatacją. Wskazują m.in., że na tych terenach odbywają się wielkie pokazy ogni sztucznych w ruinach zamku w Olsztynie, czy zawody kolarskie i motorowe.

Przeciwnicy utworzenia JPN - głównie prywatni właściciele prywatni i samorządy - argumentują m.in., że w jego granicach nie będą mieli możliwości swobodnego dysponowania własnym terenem. Wiadomo, że grunty prywatne stanowiłyby ok. 17 proc. powierzchni parku, pozostała część - w tym 75 proc. należące do Lasów Państwowych - to własność państwa.


ŹródłoOjcowski Park Narodowy
  Ojcowski Park Narodowy
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą widzieć linki.
Zarejestruj się

Ojcowski Park Narodowy znajduje się w województwie małopolskim . Obejmuje obszar 4 gmin : Sułoszowa, Wielka Wieś, Jerzmanowice-Przeginia oraz Skała .

Powierzchnia Parku Narodowego to 21 km2 a długość szlaków turystycznych to 23 km .


W herbie parku widnieje nietoperz , który jest symbolem tego najmniejszego z polskich Parków Narodowych .Ojcowski Park Narodowy to wspaniałe miejsce dla turystów i chętnie odwiedzane (ok. kilkaset tysięcy osób rocznie ) . Jest to miejsce wycieczek grupowych , szkolnych oraz pieszych wędrówek . Teren Parku to idealne obszar na wypady rowerowe a także miejsce gdzie można uprawiać wspinaczkę skałkową . Nie brakuje tu parkingów dla turystów przyjeżdżających samochodem a dla tych niezmotoryzowanych istnieje dobrze rozwinięta sieć autobusowa .

Teren Ojcowskiego Parku Krajobrazowego to także wspaniale rozbudowana baza noclegowa i gastronomiczna . Turyści mogą liczyć na kwatery , miejsca noclegowe w domach prywatnych a także miejsca gdzie można dobrze zjeść .

Na obszarze Parku występują liczne szlaki turystyczne m.in. słynne „Orlich Gniazd” oraz „Dolinek Jurajskich”. To urokliwe, spokojne trasy , które biegną poprzez doliny : Prądnika i Sąspowską . W tych miejscach urzeknie cię zieleń i zapach lasu, urok wspaniałych wąwozów , dolinek oraz skałek w przeróżnych niepowtarzalnych kształtach . To miejsce gdzie naprawdę można odpocząć . Panuje tu wszechobecna cisza , którą także sam powinienieś zachować .

Ojcowski Park Narodowy to bogaty świat fauny i flory .

Zasobność roślinności to:

- 1000 gatunków roślin naczyniowych
- 1200 odmian grzybów
- 230 gatunków mchów i wątrobowców
- kilkaset rodzajów porostów
- 84 rośliny chronione m.in. : alpejska róża, ojcowska brzoza, gnidosz rozesłany i wiele innych .

Lasy i zarośla terenu parku to głównie : bory sosnowe, lasy mieszane, buczyna karpacka , grądy dębowo-lipowe , jaworzyna górska .

Szacuje się , że na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego występuje około 11 tysięcy zwierząt . Są to przede wszystkim : borsuki , orzesznice, piżmaki , sarny , zające szaraki , dziki europejskie, lisy rude, kuny leśne, tchórze zwyczajne, gronostaje, bobry europejskie oraz bardzo specyficzne dla tego obszary nietoperze mieszkające w jaskiniach .

Występujące na terenie parku ptaki to m.in.: jastrząb gołębiarz, sowa uszata, dzięcioł zielony, dzięcioł zielonosiwy , dzięcioł czarny, bocian czarny, pluszcz, zimorodek, puszczyk , gołąb grzywacz , turkawka, mysikrólik. To także przylatujące na okres zimowy kwiczoły , czeczotki i jemiołuszki .

Spotkać można także różnego rodzaju płazy i gady oraz ryby .

Zabytki , które należy zobaczyć na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego :

- ruiny Zamku w Ojcowie
- renesansowy Zamek w Pieskowej Skale
- drewniana Kaplica "Na Wodzie"
- Muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego
- Pustelnia bł. Salomei na Grodzisku

Ojcowski Park Narodowy to wielkie bogactwo, wspaniałe krajobrazy, które spodobają się każdemu turyście a piesze wędrówki na jego obszarze na pewno będą ciekawe i niezapomniane .


Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą widzieć linki.
Zarejestruj się


Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą widzieć linki.
Zarejestruj się